Waar wij voor staan

Ieder kind kan stralen. Op De Zeester willen we dat kinderen hun talenten ontdekken en deze zo goed mogelijk leren ontwikkelen.
Uiteraard hebben kinderen daarvoor een aantal basisvaardigheden nodig, zoals lezen, rekenen en  schrijven. Wij begeleiden de kinderen bij het aanleren van deze basisvaardigheden. Ook hierin zal ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaken.

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, gezonde omgeving. Een omgeving waarin je fouten maken mag. Een omgeving waarin je leert omgaan met anderen. Een omgeving waarin je leert, waar je zelf verantwoordelijk voor bent en die je weerbaar maakt. Hierdoor leer je opkomen voor jezelf met respect voor wat een ander denkt en voelt. Op deze manier willen wij kinderen met zelfkennis en zelfvertrouwen op hun eigen wijze laten floreren waardoor zij een persoonlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.

Onze waarden en overtuigingen

Wij staan voor een duurzame en gezonde school die continu in beweging is om kwalitatief goed onderwijs te bieden waarin kinderen en leerkrachten op een veilige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Vanuit vijf kernwaarden geven wij invulling aan ons onderwijs. Veiligheid en respect, samenwerken, zelfvertrouwen en eigenaarschap is wat wij voor onze leerlingen (verder) willen ontwikkelen. Creativiteit is onze manier om deze kernwaarden te bewerkstelligen. Hoe gaan leerlingen en leerkrachten op een creatieve manier tot bepaalde doelstellingen komen? Dit lukt doordat wij ons veilig voelen, zelfvertrouwen hebben, kunnen samenwerken en ruimte krijgen om eigen ideeën te ontplooien (eigenaarschap).

Veiligheid en respect

Op De Zeester hechten wij belang aan veiligheid en een goede sfeer. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf durven zijn, zich gezien, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Wij willen gelukkige kinderen, die stralen.

Wat doen wij om veiligheid en respect te waarborgen?

 • We luisteren naar elkaar en houden rekening met elkaar.
 • We houden ons aan de afspraken en regels van de Kanjertraining.
 • We dragen de katholieke identiteit.
 • We monitoren het welbevinden van de kinderen en leerkrachten d.m.v. vragenlijsten.
 • Volwassenen in/om de school geven het goede voorbeeld.
 • Ouders worden betrokken bij het welbevinden van hun kind.
 • Er worden lessen gegeven over mediawijsheid.
 • We zijn een Gezonde School op het thema ‘Welbevinden’.

Samenwerken

We hechten belang aan het goed leren samenwerken, samen weet je meer dan alleen. Door samenwerking worden eigen kennis en inzichten verbreed door de inzichten van anderen. Je leert elkaar te respecteren en open te staan voor meningen van anderen. We willen de kinderen opleiden tot kritische wereldburgers. Hierin hebben wij een gezamenlijke taak liggen en zijn we als school een team. We vinden de samenwerking tussen kinderen belangrijk, maar ook die tussen leerkracht, kind en ouders. Tussen leerkrachten en leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de leidinggevenden, zo maak je gebruik van elkaars talenten. Het team wordt sterker, wat een positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Wat doen wij om het samenwerken te bevorderen?

 • We zetten bewust coöperatieve werkvormen in. Hierdoor zijn kinderen afhankelijk van elkaar bij het slagen van de opdracht. Bij het Bewegend Leren pakken we de coöperatieve werkvorm in, waarbij kinderen op een actieve manier leren.
 • Een bovenbouw leerling is gekoppeld aan een onderbouwleerling. We noemen dit de ‘maatjes’. De maatjes hebben leeractiviteiten met elkaar en dragen zorg voor elkaar.
 • We formeren werkgroepen tussen leerkrachten, ouders, leerlingen, zoals: Medezeggenschapsraad. Oudervereniging en de Leerlingenraad.
 • We gaan allerlei samenwerkingsverbanden (bijv. SKT, SPOW en JGZ) aan om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is opkomen voor jezelf, maar ook voor een ander. Kinderen krijgen zelfvertrouwen als zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Hiervoor moeten kinderen een goed zelfbeeld hebben en weten waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Als school zullen wij de veiligheid bieden waarin kinderen durven zijn, wie ze zijn. Voor de leerkrachten houdt dit in dat zij de kinderen aanspreken op het juiste niveau en uitdagen om uit hun comfort zone te komen.

Wat doen wij om het zelfvertrouwen te vergroten?

 • We werken gericht aan de executieve functies. Leren, leren en fouten maken mag.
 • We laten kinderen, binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk werken op eigen niveau. Dit kan groepsdoorbrekend zijn.
 • Wij werken aan sociale vaardigheden tijden de lessen Kanjertraining.
 • Oudere leerlingen de verantwoordelijkheid geven over een jongere leerling (Maatjes).
 • Nieuwe activiteiten ontdekken waar je talent voor hebt. Bijvoorbeeld bij Sterrenwerk en Sterrenpodium.

Eigenaarschap

Het is belangrijk dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun ontwikkeling; zowel individueel als gezamenlijk. We denken dat kinderen hierdoor meer intrinsiek betrokken raken bij hun ontwikkeling en daardoor meer initiatief gaan nemen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Kinderen voelen zich hierdoor meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Wat doen we om het eigenaarschap te vergroten?

 • We geven kinderen de vrijheid om zelf hun werk te mogen indelen door middel van een weektaak.
 • We gunnen kinderen hun leermoment door eigen initiatieven aan te moedigen. De leerkracht heeft hierin geen ‘leidende rol’ maar een ‘begeleidende rol’. Fouten maken mag.
 • Kinderen weten wat het doel is van wat ze aan het leren zijn. Dit hangt zichtbaar in het lokaal.
 • Kinderen weten hoe ze ervoor staan in hun leerproces en weten wat de volgende stap is in hun ontwikkeling. We voeren ‘doelen gesprekken’ met de kinderen en ouders.
 • De kinderen krijgen inzicht in de manier waarop je het beste kunt leren. Dit doen we door steeds te refereren aan de executieve functies.

Creativiteit

We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten de ruimte krijgen om hun creativiteit en talenten te ontwikkelen. We zijn van mening dat kinderen zich moeten ontwikkelen tot wie ze in de kern zijn, met hun eigenschappen en kwaliteiten. Daarnaast willen we het denkvermogen ontwikkelen door ‘out of the box denken’ te stimuleren, creatieve verbindingen te leggen. Hoe doen we dit?

 • Denken in leerdoelen en daar verschillende activiteiten bij aanbieden (bijv. Sterrenwerk, Sterrenpodium, coöperatieve werkvormen en bewegend leren).
 • Verbinden van lesstof door thematisch werken (nu nog in de onderbouw).
 • Met Bewegend Leren en Met Sprongen Vooruit laten we de activiteiten van de ‘geijkte’ methoden los en werken we op een creatieve manier aan het leerdoel.
 • Spelen we in op de actualiteiten vanuit de maatschappij.
 • Leren we kinderen (digitale) vaardigheden voor ‘de toekomst’.
 • Open vragen stellen en kinderen ruimte geven om hun eigen oplossingen te bedenken.