Verlof aanvragen

Verlof

Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. In de leerplichtwet staat dat ouders of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat een kind naar school gaat.

De leerplichtwet stelt het volgende:
De leerplicht voor een kind begint op 5-jarige leeftijd. Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 per 1 augustus 1994 van kracht is geworden, zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te blijven is niet meer mogelijk.

Er kan verlof aan worden gevraagd om twee redenen:

 • Vakantieverlof.
 • Verlof voor gewichtige omstandigheden. 

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om eenmaal per jaar tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij gegeven worden. Bij de aanvraag dient dan een werkgeversverklaring gevoegd te worden, waaruit dit blijkt. Van belang hierbij is dat: 

 • In de zomervakantie (of andere vakantie) niet nogmaals op vakantie wordt gegaan;
 • De aanvraag minimaal 6 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend;
 • De verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan;
 • De verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Een leerling die in de zomervakantie gewoon op vakantie gaat, mag dus geen verlof aanvragen voor een wintersportvakantie, omdat bijvoorbeeld de vader in de krokusvakantie geen verlof kan nemen.

Gewichtige omstandigheden

Voor enkele gewichtige omstandigheden kan eveneens verlof worden aangevraagd: 

 • Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 • Verhuizing (hoogstens 1 dag).
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten).
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding).
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag).
 • Het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

 

Geen redenen voor verlof zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding.
 • Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 • Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
 • Een fout geboekte vakantie.

Wanneer aanvragen

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur zes weken van tevoren of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingeleverd.
Alle verlof moet schriftelijk worden aangevraagd middels een op school te verkrijgen of hier te downloaden formulier.

Over verlofaanvragen buiten de reeds genoemde verlofregeling beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Westland. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen.