Ouderbijdrage

Om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, krijgen wij voor iedere leerling een bedrag vanuit het ministerie van onderwijs. Van dit budget moeten wij de onderwijsmaterialen, gebouw en leerkrachten betalen. Uw kind maakt gebruik van het continurooster (overblijf), doet mee aan de activiteiten en gaat mee op schoolreisje. Wij vragen u hiervoor om een bijdrage. Deze bijdragen worden altijd in overeenstemming met de MR (medezeggenschapsraad) vastgesteld en staan ook in onze schoolgids vermeld. Voor vragen kunt u zich wenden tot: zeester.mr@wsko.eu. Als iedere ouder meebetaalt, kunnen de kosten zo laag mogelijk blijven.

Voor het huidige schooljaar worden de volgende bijdrage aan u gevraagd:

  1. Continurooster; dit zijn de kosten om uw kind te laten “overblijven” op school tussen de middag. 
    Deze bijdrage van 65 euro per jaar per, leerling wordt in september/oktober aan u gevraagd. Nieuwe leerlingen die instromen gedurende het schooljaar, beginnen te betalen (6,70 per maand) op de eerste van de volgende maand. Het eerste kwartier eten de kinderen bij hun eigen leerkracht. Dit is geen lestijd maar “overblijf-tijd”. Daarna gaan de kinderen een half uur buiten spelen onder begeleiding van 3 pedagogisch medewerkers van Simba en 1 teamlid van De Zeester. Bij regen verzorgen zij een “binnen programma” waar ook materialen voor zijn aangeschaft. De ingehuurde leerkrachten en pedagogisch medewerksters zullen voor deze 45 minuten per dag uitbetaald worden. Daarnaast zal er een deel van de bijdrage gebruikt worden om nieuw buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Voor ouders die niet in staat zijn om 65 euro in één keer te betalen, is er een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen (bijv. €22+€22+€21). 
  2. Ouderbijdrage van de OV (oudervereniging); hier worden de activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, sportdag, Koningsspelen, Pasen en het afscheid van groep 8 van betaald. Deze bijdrage van 20 euro wordt in november gevraagd.Voor vragen kunt u zich wenden tot: zeester.ov@wsko.eu
  3. Schoolreisje voor groep 3 t/m 7. Deze bijdrage is ongeveer 30 euro.
  4. Kleuterfeest groep 1 en 2. Deze bijdrage is rond de 10 euro.
  5. Schoolkamp voor groep 8. Deze bijdrage van 125 euro wordt in juni aan u gevraagd.