Medezeggenschapsraad (MR)

MR

De M.R. is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, en beslist in sommige gevallen over de dagelijkse gang van zaken en de beleidsplannen. De raad kan ook zelf initiatieven nemen: te denken valt aan de aanschaf van nieuwe methodes, de contacten naar het bestuur, het onderhoud van de school, enz.

Wat er besproken wordt in de MR kunt u lezen in de nieuwsbrief. 
Heeft u opmerkingen of vragen dan kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres of een van de MR leden benaderen.

Mailadres van de MR: zeester.mr@wsko.eu

Agenda MR vergadering

Locatie: koffiekamer van De Zeester
Tijd      : 18.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen 
                                                              3. Notulen

MR leden van De Zeester

De M.R. is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur van de school is namens het bestuur gemandateerd. Zij geeft advies aan de raad.

De ouders: De leerkrachten:
Brenda Köhler Erica Wielders
Siebe Schreiber Wenda van Vuren
Pieter van der Ark Sandra de Vreeze