Ouderbijdrage

Om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, krijgen wij voor iedere leerling een bedrag vanuit het ministerie. Van dit budget moeten wij de onderwijsmaterialen, gebouw en leerkrachten betalen. Daarnaast maakt de school ook nog andere kosten, waarvoor wij u om een bijdrage vragen. Deze bijdragen worden altijd in overeenstemming met de MR (medezeggenschapsraad) vastgesteld en staan ook in onze schoolgids vermeld. Als iedere ouder meebetaalt, kunnen de kosten zo laag mogelijk blijven.

Voor het huidige schooljaar (2019-2020) worden de volgende bijdragen aan u gevraagd:

Continurooster

Dit zijn de kosten om uw kind te laten overblijven op school tussen de middag. Deze bijdrage van 60 euro wordt in september/oktober aan u gevraagd. Nieuwe leerlingen die instromen gedurende het schooljaar, beginnen te betalen op de eerste dag van de volgende maand. Hieronder leest u hoe de kosten zijn opgebouwd.

Ouderbijdrage van de OV (oudervereniging)

Hier worden de activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, sportdag, Koningsspelen, Pasen en het afscheid van groep 8 van betaald. De kosten hiervoor zijn 20 euro. 

Schoolreisje voor groep 2 t/m 7

Deze bijdrage van 25 euro wordt in april/mei aan u gevraagd.

Schoolkamp voor groep 8

Deze bijdrage van 115 euro wordt in juni aan u gevraagd.